Boso sa bagong lipat na wala pang gamit sa lilipatang kuwarto

4738147" -