Karatista ibang karate ang itinuro sa magandang tinuturuan